decorcentrumnederland.2

Alg. voorwaarden DCN

http://www.realisteninfantasie.nl/attachments/File/Algemene_voorwaarden_DCN-3.pdf

 

Algemene offerte, leverings- en betalingsvoorwaarden van Decor Centrum Nederland - hierna te noemen DCN -

Artikel 1: Werking

1. Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en offertes tot leveringen, inrichtingen, betimmeringen ongeacht of de opdracht door middel van inschrijving op aanbesteding is verkregen dan wel anderszins.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van Decor Centrum Nederland en alle met deze vennootschap samenwerkende en gelieerde ondernemingen, verder te noemen de Verhuurder.
3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offertes

1. Al onze offertes zijn, tenzij anders vermeld, exclusief omzetbelasting en gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden en geldt voor de termijn zoals daar in is afgegeven. Staat daarin niets hierover vermeld, dan geldt de termijn van 14 dagen na dagtekening
2. DCN is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (belastingen) aan aanvrager door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door DCN verricht en/of geleverd moeten worden
3. Een offerte is voor DCN slechts bindend indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk op de offerte is vermeld dan wel anderszins uitdrukkelijk schriftelijk door aanvrager is medegedeeld. Een offerte welke voor DCN op grond van het hier bepaalde bindend is vervalt na verloop van 14 dagen na offerte datum, tenzij anders overeengekomen.
4. DCN behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht. In de offerte wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder- meerwerk wordt afgerekend.
5. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan DCN wordt gegeven, verplicht aanvrager zich de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum beslissing aan DCN terug te zenden (auteursrecht).

Artikel 3: Auteursrecht

1. DCN behoudt zich het auteursrecht voor op de door hen bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven, ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van deze auteursrechten in rekening is of wordt gebracht – haar eigendom.
2. Deze tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes mogen niet zonder schriftelijke toestemming van DCN worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
3. Bij geen opdracht dienen de aangeleverde stukken binnen 14 dagen na datum beslissing aan DCN worden teruggezonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen..
4. De opdrachtgever welke handelt in strijd met deze artikelen is terzake van schadevergoeding aan DCN een bedrag verschuldigd gelijk aan de bij de aanbieding/offerte gedane prijsopgave, welk bedrag op eerste verzoek aan DCN zal moeten worden voldaan. Door deze betaling gaan de eigendom en auteursrechten niet over.

Artikel 4: Stelposten

Tenzij anders in de offerte aangegeven, zijn niet meegenomen in de prijs: grond-, hei-, hak-, breek-, fundering-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk van welke aard ook, noch de kosten van welke verdere aansluiting ook.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid voor het werk

1. DCN is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk. DCN aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de aanvrager, koperen/of opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen. DCN neemt in dit soort gevallen alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen. Echter weer niet voor die onderdelen waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.

2. Wenst opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op DCN over te dragen, dan zal deze niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat DCN voldoende tijd is gelaten om hieromtrent een beslissing te nemen.
3. Stelt opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is DCN verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.

Decor Centrum Nederland | Ruysdaellaan 3 | 7312 MH Apeldoorn | T. 055 3550720 | F. 055 3553004 info@decorbouw.tv | www.decorbouw.tv | KvK 55797466 0000 | VAT NL1001.94.217.B02


page1image36824 page1image36984

1 

Algemene offerte, leverings- en betalingsvoorwaarden van Decor Centrum Nederland - hierna te noemen DCN -

4. DCN is nimmer aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige anderen hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van) de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door DCN of derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van persoon van DCN en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolgen van productaansprakelijkheid.

Artikel 6: Gunning

1. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke mededeling aan DCN dat hem de opdracht is gegund. Indien de mededeling mondeling wordt gedaan, zal de opdrachtgever deze mededeling schriftelijk bevestigen onder vermelding van de datum van deze mededeling, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.
2. Mocht binnen zeven dagen geen schriftelijke mededeling zijn gedaan van de gunning aan DCN dan zal DCN de opdracht schriftelijk bevestigen onder vermelding van de datum van de mededeling. De inhoud van deze opdrachtbevestiging is bindend voor de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na verzending hiervan de juistheid betwist. Indien binnen 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging niet door de opdrachtgever is gereageerd geldt de opdracht als onherroepelijk.

Artikel 7: Annulering

Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met DCN gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surseance van betaling, aanvraag WSNP, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever, of van diens overlijden, of indien de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking of zijn vermogen verliest is DCN gerechtigde de overeenkomst of gedeelte daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat en enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te annuleren en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door één en ander mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering die DCN heeft ten laste van opdrachtgever, direct opeisbaar.

Artikel 8: Levertijden

1. Opgegeven leveringstermijnen gaan pas in nadat betaling (zie artikel 14) is geschied.
2. Daarnaast zijn levertermijnen niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van de termijnen is DCN derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. DCN moet terzake eerst deugdelijk ingebreke worden gesteld.

Artikel 9: Wijziging van het aangenomen werk

Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt doordat dat verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan ,als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.

Artikel 10: Niet toerekenbare tekortkoming

Indien de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd door een niet toerekenbare tekortkoming, is DCN gerechtigd de overeengekomen levertijd te overschrijden met tenminste de duur van deze periode. Hieronder wordt onder meer begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers. Tevens wordt hier onder verstaan feiten of omstandigheden, waaronder DCN in gemoede niet gevergd kan worden dat zij het werk uitvoert.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen dat de plaats, waar de te monteren goederen, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden. Dat de toegang tot de plaats, waar alles moet geschieden onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn. Dat, indien een takel, lift of ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het dient daarbij te voldoen aan alle voorschriften en alle daarbij ontstane schade komen voor rekening van opdrachtgever. Dat in de ruimte waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming. Dat indien ook anderen in de betreffende ruimte aan het werk zijn deze geen belemmering vormen voor DCN.

Decor Centrum Nederland | Ruysdaellaan 3 | 7312 MH Apeldoorn | T. 055 3550720 | F. 055 3553004 info@decorbouw.tv | www.decorbouw.tv | KvK 55797466 0000 | VAT NL1001.94.217.B02


page2image38096 page2image38256

2 

Algemene offerte, leverings- en betalingsvoorwaarden van Decor Centrum Nederland - hierna te noemen DCN -

Artikel 12: Risico en opslag

1. Tenzij DCN schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de goederen, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering van de goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden.
2. Indien buiten de schuld van DCN de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

3. Wanneer bij einde van de werkzaamheden goederen, van welke aard ook, door DCN worden opgeslagen om in de toekomst door opdrachtgever wederom te kunnen worden gebruikt gebeurd deze opslag tevens voor rekening en risico van opdrachtgever. Mocht opdrachtgever hiermee niet kunnen instemmen dan dient opdrachtgever zelf voor opslag zorg te dragen. Vervoer van en naar deze opslag komen voor rekening van opdrachtgever.
4. Indien opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is DCN gerechtigd de goederen onder zich te houden totdat voor algehele betaling is zorg gedragen.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle op of bij het werk aangevoerde goederen blijven het eigendom van DCN totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, waaronder begrepen die van meerwerk, extra kosten en prijsverhogingen.
2. Mocht het eigendomsvoorbehoud of welke wijze dan ook niet rechtsgeldig zijn, dan geldt voor deze geleverde goederen dat zal vallen onder (stil) pandrecht. Het enkel accepteren van de offerte is genoeg om dit pandrecht te doen vestigen.

Artikel 14: Betaling

1. Betaling zal als volgt geschieden, tenzij anders overeengekomen: 70% bij het tot stand komen van de overeenkomst. 30% na factuur oplevering, binnen 21 dagen. Voor verhuur geldt dat het totaalbedrag volledig 7 werkdagen voor levering betaald moet zijn.
2. Indien echter blijkt dat de gereedgekomen goederen moeten worden opgeslagen, zal de derden betaling opeisbaar zijn op het moment van het voor aflevering gereedkomen van de goederen, evenwel onder aftrek van nader te bepalen montagekosten. In dat geval zullen de montagekosten opeisbaar zijn op het moment van de eerste oplevering van het werk.

3. Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van DCN of op een door deze aan te wijzen rekening. Indien de opdrachtgever enige termijn niet uiterlijk 21 dagen na de vervaldag betaalt, is deze in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
4. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rente vergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elke gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.

5. Tevens is opdrachtgever wanneer betaling uitblijft en DCN aanmaningen en sommatie hiervoor moet gaan versturen, per verstuurde brief een vergoeding van € 25,00 per brief verschuldigd voor gemaakte administratiekosten.
6. De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst bij het uitblijven van betaling verplicht tot vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen € 175,00 zullen bedragen.

Artikel 15: Garantie

1. Voor afgeleverde interieur verbouwingswerken geldt een garantietermijn van 4 weken.
2. Bij evenementen, geldt een garantietermijn tot aanvang evenement.
3. Geen garantie geldt voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
4. Indien een ruimte waarin een werk wordt aangebracht, voor de oplevering in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico van opdrachtgever.
5. Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
6. Garantie geldt alleen bij gebruik waartoe het werk volgens opdracht is bestemd
7. Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder mee verstaan het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.

Decor Centrum Nederland | Ruysdaellaan 3 | 7312 MH Apeldoorn | T. 055 3550720 | F. 055 3553004 info@decorbouw.tv | www.decorbouw.tv | KvK 55797466 0000 | VAT NL1001.94.217.B02


page3image35928 page3image36088

3 

Algemene offerte, leverings- en betalingsvoorwaarden van Decor Centrum Nederland - hierna te noemen DCN -

Artikel 16: Reclames

Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij uiterlijk binnen 7 dagen na de constatering van de gebreken schriftelijk worden medegedeeld onder een duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken, bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven te worden genomen. Reclames kunnen alleen geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich onmiddellijk voorafgaand aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

Artikel 17: Geschillen

Alle geschillen zullen moeten worden voorgelegd aan de Rechtbank Zutphen en afhankelijk van de hoogte van het factuurbedrag bij de Sectie Kanton.

Artikel 18: Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen DCN en aanvrager/opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 19: Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van DCN voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde. DCN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.

Artikel 20: Huurvoorwaarden:

1. De huurvoorwaarden voor materialen zijn hieronder genoemd en zijn gebaseerd op de dagprijzen zoals vermeldt op de site. Alle genoemde bedragen gelden als dag huurprijs en zijn exclusief transport en 19% BTW.
2. Bij verhuur van materialen voor meerdere dagen worden de onderstaande staffels toegepast:


page4image13464 page4image13624

huurbedrag voor 1 dag     1,00 x de dagprijs 
huurbedrag voor 2 dagen 1,35 x de dagprijs 
huurbedrag voor 3 dagen 1,55 x de dagprijs
huurbedrag voor 4 dagen 1,70 x de dagprijs
huurbedrag voor 5 dagen 1,80 x de dagprijs
huurbedrag voor 6 dagen 1,90 x de dagprijs

huurbedrag voor 1 week   2,00 x de dagprijs
huurbedrag voor 2 weken 3,00 x de dagprijs
huurbedrag voor 3 weken 3,50 x de dagprijs

huurbedrag voor 1 maand 4,00 x de dagprijs

3. Voor het transport rekenen wij de afstand vanaf Apeldoorn tot locatie x 4 x € 0,65. Dit is afhankelijk van het totaal te transporteren volume.

4. Huurder dient voor het vervoer van de gehuurde materialen over deugdelijk vervoersmateriaal te beschikken, dit kan bij het ophalen beoordeeld worden door een medewerker van DCN.
5. Huurder dient zorg te dragen voor het schoon, compleet en onbeschadigd inleveren van alle gehuurde materialen aan DCN.

6. Bij verhuur zonder begeleiding is DCN nimmer aansprakelijk voor letsel en / of materiele schade.

1 dag
2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen 6 dagen 1 week 2 weken 3 weken 1 maand

1,00 x de dagprijs 1,35 x de dagprijs 1,55 x de dagprijs 1,70 x de dagprijs 1,80 x de dagprijs 1,90 x de dagprijs 2,00 x de dagprijs 3,00 x de dagprijs 3,50 x de dagprijs 4,00 x de dagprijs

Decor Centrum Nederland | Ruysdaellaan 3 | 7312 MH Apeldoorn | T. 055 3550720 | F. 055 3553004 info@decorbouw.tv | www.decorbouw.tv | KvK 55797466 0000 | VAT NL1001.94.217.B02


 

 

Decor Centrum Nederland   |   Ruysdaellaan 3   |   7312 MH Apeldoorn   |    T. 055 3550720
info@decorbouw.tv  |   www.decorbouw.tv   |   KvK 55797466 0000   |   VAT NL1001.94.217.B02